Program Prosument

prosument

 

Program Prosument zakłada dofinansowanie mikroinstalacji OZE montowanych przez osoby fizyczne, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Zachęcające dla przyszłych beneficjentów są szczególnie instalacje domowych systemów fotowoltaicznych.

 

Jaki jest cel Programu Prosument?

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” – jest ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez montaż i zakup małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Zaprezentowano poniżej warunki podstawowe, które należy spełnić by móc realizować Program Prosument:

Zasady udzielania dofinansowania:

– pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji oraz – dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania  do końca 2015 r. (15% lub 30% po 2015 r., wyższy próg dotacji dla źródeł energii elektrycznej – w tym instalacji fotowoltaicznych), – maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł (osoby fizyczne) – 450 tys. zł (wspólnoty i spółdzielnie), – oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, – maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat. – wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych, – maksymalny okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia umowy  kredytu; – maksymalny okres karencji w spłacie kapitału kredytu wynosi 6 miesięcy od daty  zakończenia przedsięwzięcia;

Warunkiem wypłaty kredytu wraz z dotacją jest przedłożenie umowy z wybranym wykonawcą instalacji, gdzie zobowiązujemy się do montażu zgodnie z przepisami i zaleceniami.

Warunki realizacji instalacji fotowoltaicznych

Moc znamionowa montowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć: 40 kWp

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: –  PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań  naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub –  PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,

– lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data  potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc  od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

System musi być odpowiednio zabezpieczony (zabezpieczenia przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe)

Do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkowanej energii wymaga się by instalacja była zaopatrzona w licznik.

Koszty kwalifikowane, które zakłada Program Prosument

Wypłacana pożyczka wraz z dotacją może być wykorzystywana tylko na finalizację kosztów kwalifikowanych koniecznych dla realizacji przedsięwzięcia. Do takich kosztów możemy zaliczyć:

 • projekt instalacji,
 • dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń,
 • koncesję,
 • zakup,
 • montaż,
 • odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

Podatek VAT nie jest zaliczany do kosztów kwalifikowanych, jeżeli beneficjent nie ma możliwości żądania jego zwrotu.

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.01.2014 r. do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.

Maksymalny poziom jednostkowych kosztów kwalifikowanych systemów fotowoltaicznych: – dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kW, – dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kW.

Ogólne wymagania, które stawia Program Prosument dla instalacji

 • Program Prosument zakłada, że projekt instalacji dofinansowanej musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej.
 • Montaż instalacji powinien być wykonany przez osobę posiadającą określone uprawnienia.
 • Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny być fabrycznie nowe, posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji, posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata, posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
 • Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania  danych.
 • Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania  danych.

Wymagania dotyczące uprawnień do montażu instalacji

Montażu mikroinstalacji finansowanej przez Program Prosument może dokonać wykonawca spełniający co najmniej jedno z poniższych wymagań:

 • może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do  kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych.
 • jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego  autoryzowanego dystrybutora;
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji,
 • posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania przez Program Prosument:

 • Pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacja łącznie do 100% kosztów kwalifikacyjnych instalacji;
 • Dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015r.)
 • Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł-450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia;
 • Określony maksymalny jednostkowy  koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji;
 • Oprocentowanie pożyczki/kredytu :1%
 • Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat;
 • Wykluczenie możliwości dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych;

Program Prosument będzie wdrażany na trzy sposoby:

 • Dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków,

             – za pośrednictwem banków;

             – za pośrednictwem WFOŚiGW

W latach 2014-2015 uruchomiona została część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym:

 • 100 mln złotych dla jednostek samorządu terytorialnego;
 • 200 mln złotych poprzez banki;
 • 100 mln złotych

Program Prosument  w kolejnych latach uzależniony będzie od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjncych. Warto zauważyć, że Program Prosument faworyzuje zdecydowanie panele fotowoltaiczne do produkcji prądu. Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej otrzymują dotację do 20% w roku 2015/2016  oraz 15% od roku 2017.

Firma AdMat-Eko świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia związanego z otrzymaniem dofinansowania na kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej oraz instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii.

Zapraszamy do skorzystania z oferty na przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej pod Program Prosument

 

cluLv3qnaq9sRQ,logo-prosument